Statut

STATUT
Prywatnego  Przedszkola
„Bajkolandia”
§1
„Bajkolandia” zwana dalej „Przedszkolem”, jest Prywatnym Przedszkolem.
Ustalona nazwa używana przez Przedszkole brzmi:
Prywatne Przedszkole„ Bajkolandia”     ul. Poznańska 84a     62-510 Konin


Przedszkole działa na podstawie:
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. – Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) - rozdział 8, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008r. nr 7, poz. 38, Dz. U. nr 104, poz. 667) oraz niniejszego statutu.
Osobą prowadzącą Przedszkole jest Ewelina Derda zamieszkała w Koninie przy ul. Solskiego 2/21
§2
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
1. Celem przedszkola jest:
a) Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
b) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
2. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
                                                                       
3. Przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.  

4. Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich             w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

                                                                                

5. Zadaniem przedszkola jest:
a) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokajania

b) Zapewnienie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej
                                      
c) Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci   

d) Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego zatwierdzonego przez MEN

e) Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka

f) Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci

g) Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

6. Zajęcia specjalistyczne oraz dodatkowe organizowane są za pełną odpłatnością oraz zgodą rodziców wyrażoną na piśmie.

7.  Przedszkole realizuje również zadania wynikające z odrębnych przepisów prawa, w
szczególności, w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, a w szczególności wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu wychowania i nauczania, korygowanie odchyleń od normy, eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.

8. W przedszkolu działają następujące organy:
1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców

9. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności

12. Rada Rodziców jest organem opiniotwórczym i może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
§3
Dzienny wymiar godzin zajęć w przedszkolu
1. Dzienny wymiar godzin pracy, od poniedziałku do piątku, wynosi 10.30 godzin ( tj. od 6:30 do 17:00). Istnieje możliwość pozostawienia dziecka dłużej po uprzednim ustaleniu z opiekunem za dodatkową opłatą. 

2. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum 5 godziny dziennie.                                                             

3. W okresach obniżonej frekwencji  przedszkole może prowadzić zajęcia łączone.

4. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

5. Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.
§4
Warunki przyjmowania dzieci do przedszkola
1. Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w ramach zajęć przedszkolnych), a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5.
2. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo na cały okres pobytu dziecka w przedszkolu
3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka’.

4. Termin rekrutacji na dany rok określa organ prowadzący. W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok.

5. Liczba miejsc w przedszkolu ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi i wynosi 160 osób.

6. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor na zasadzie powszechnej dostępności.

7. W przypadku, gdy liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc dyrektor ustala zasady i kryteria rekrutacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci uczęszczających w roku poprzednim.

8. Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów do czasu złożenia takiej rezygnacji.

9. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25

10. Wszelkie obniżenia wysokości opłaty stałej wynikające z nieobecności dziecka przez dłuższy czas  mogą być uwzględnione wyłącznie po indywidualnym ustaleniu z osobą prowadzącą i zarządzającą placówką.

§5
Wychowankowie mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu.
1. Wychowankowie mają prawo do;
a) Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników

b) Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspakajania w miarę ich potrzeb fizycznych i psychicznych

c) Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia

d) Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach

2. Wychowankowie mają obowiązek:
a) Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i dorosłych
b) Aktywnego udziału w zajęciach

c)  Starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie samodzielnie z jedzeniem i ubieraniem się

d) Przestrzegania czystości

e) Zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce

3. W przedszkolu nie stosuje się  wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

4. Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:

a) Rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie)

b) Dziecko nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż miesiąc

c) Dziecko nagminnie nie przestrzegało obowiązków zawartych w punkcie dotyczącym obowiązków wychowanków

d)  Informacje podane w karcie zgłoszeniowej są nieprawdą

e)  Nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych

5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i zajęcia dodatkowe

a) Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z trzech części:
• opłaty stałej (koszty określone przez osobę prowadzącą przedszkole)
• jednorazowej opłaty wpisowej (koszty ustalone przez osobę prowadzący przedszkole) oraz tzw. wyprawka ( raz w roku)
b) Opłaty za przedszkole rodzice dokonują w przedszkolu lub na konto przedszkola do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego ( z wyjątkiem zajęć dodatkowych, ustalanych w porozumieniu z rodzicami)

c) Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od uiszczenia opłaty stałej. Wszelkie zmniejszenia opłaty stałej mogą być uwzględnione wyłącznie po indywidualnym ustaleniu z osobą prowadzącą.


d) Środki finansowe mogą być uzyskiwane także z innych źródeł jak np.:   dotacje z budżetu gminy, środki unijne, itd.
§6
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć:
1. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć

2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzanych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym

4. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci ( sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia

5.  Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

6. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad powierzonymi jej dziećmi osoby upoważnionej.

7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Organu prowadzącego i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.

8.  W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

9.  W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

10.  W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

11. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszcza przedszkole.

12.  Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, przeciw pożarowych, przepisów ruchu drogowego.

13.  Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.
§7
Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców/opiekunów. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Karcie zgłoszeniowej dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3.  Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być oddane pod opiekę bezpośrednio osoby dorosłej; nauczyciela lub pracownika pełniącego dyżur  w szatni.

4. Osoba odbierająca dziecko nie może byś pod wpływem alkoholu.

5. W chwili, gdy rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

§8
Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
1. Na terenie przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.

2. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci:
• dla dzieci 3-5 letnich 20min – 30 min
•  dla dzieci 6 letnich 30min -45 min
3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te są w całości finansowane przez rodziców.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

5. Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez dyrektora placówki.
§9
Okres pracy przedszkola
1. Przedszkole jest otwarte od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i ewentualnych przerw ustalonych przez organ prowadzący.

3.  Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez dyrektora placówki do dnia 20- go grudnia roku poprzedzającego i są publikowane w dokumencie : „Terminarz przerw w pracy przedszkola”.

4. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

§10
Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami
1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:
a) wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,

b) udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu,

c) udzielanie rzetelnych informacji rodzicom na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń ich dziecka,

d) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

e) korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć,

f)  prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,

g)  udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

2. Nauczyciele mają za zadanie:
a) traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,

b) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i poza budynkiem przedszkola,

c) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,

d) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

e) współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,

f)  systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

g) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,

h)  udzielanie rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomaganie ich w działalności wychowawczej.

3. W przedszkolu mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

4.  W przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.

5.  Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.

 


§11
Prawa nauczycieli
1. Nauczyciele mają prawo do:
a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników, swobody wyboru metod realizacji programu,

d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

f) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego
§12
Prawa i obowiązki rodziców
1. Rodzice mają prawo do:
a) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dziecka,

b) rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

c) wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie innych problemów wychowawczych

2. Rodzica mają obowiązek:
a) przestrzegania niniejszego projektu,

b) poszanowania godności dziecka,

c) wzmacniania wysiłków przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,

d) informowania w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

e) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

f) angażowania się jako partner w działania przedszkola,

g)  informowania nauczycieli o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,

h)  terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

3. Spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się minimum raz w roku (spotkania ogólne) oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych lub częściej na wniosek rodziców czy nauczycieli.
§13
Postanowienia końcowe
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi  i administracji.

3.  Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) publikację projektu na stronie www przedszkola,

b)  udostępnienie zainteresowanym projektu przez organ prowadzący


Ewelina Derda
Osoba prowadząca